Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Opdateret d. 05.07.2021

Generelle oplysninger
HDC Storkøkken
Egholmvej 20
9800 Hjørring
CVR-nr.: 21448907
Tel: 98 92 50 45
info@hdcstorkoekken.dk

Nedennævnte bestemmelser finder anvendelse for alle forhold, hvori HDC Storkøkken – herefter kaldet HDC – er part, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale. Dette er gældende uanset, hvad køber i ordre eller accept måtte have anført. HDCs eventuelle manglende reaktion på meddelelse fra køber kan ikke betragtes som afkald på bestemmelser i nærværende standardbetingelser.

1. Tilbud
Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er anført. Tilbudsprisen er ekskl. merværdiafgift og eventuelle andre udgifter.

 

2. Annullering
Hel eller delvis annullering af ordrer accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger.

 

3. Returvarer
Varer tages kun retur såfremt der indgået særskilt aftale herom, og reklamation berettiget. Varer i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage tages retur efter aftale, undtagelsesvis retur mod betaling af returomkostninger, herunder fragt, håndtering mv. efter gældende tarif. Der er INGEN fortrydelsesret, på varer som ikke fremkommer af vores sortiment (specielt bestilt)

3.1 Fortryd dit køb i 14 dage (Vare købt på webshoppen)
Køber du en vare på webshoppen, kan du ikke mærke på varen eller prøve den, før du betaler. Derfor har du mulighed for at fortryde dit køb i op til 14 dage efter, du har modtaget varen.
Fortrydelsesretten gælder også:
-Hvis du har handlet ved click&collect eller en Facebook eller Instagram live og du bestiller og betaler for varen online.
– Fortrydelsesretten gælder dog ikke alle varer og situationer – for eksempel hvis du handler click&collect og betaler varen i butikken. Så gælder reglerne for handel i fysiske butikker.

3.2 Returret på reservedele
Reservedele tages kun retur, såfremt der indgået særskilt aftale herom, senest 2 uger efter modtagelsen, og i forbindelse med returnummer, der oplyses af vores salgsafdeling på
tlf.: 98 92 50 45. Reservedelene skal være i ubrugt, ubeskadiget og endnu i original emballage.

Returomkostningerne for alle retur varer herunder håndtering vil være 20 % af varens pris, dog min. 165 kr. og max. 575 kr. pr. ordre. Forsendelsen er altid for kundens regning.

 

4. Betaling
4.1 Betaling på webshoppen
Her på webshoppen kan der betales med følgende:

– Dankort
– VISA
– Mastercard
– MobilePay

4.2 Betaling fysisk butik
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant.
Ved større leverancer og montering, det vil sige, hvor forventede slutsum overstiger 100.000 kr. er HDC berettiget til månedlige a conto betalinger med udgangspunkt i kostprisen for de leverede maskiner, materialer, arbejdstid og lignende.

4.3 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

4.4 Betalingspåmindelse
Ved fremsendes af betalingspåmindelser påregnes et rykkergebyr på 150 kr. pr. betalingspåmindelse

4.3 Betalingsmislighold
Ved betalingsmisligholdelse er HDC berettiget til at kræve HDC´s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumstakster.

 

5. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos HDC Storkøkken, indtil hele købesummen er betalt inkl. eventuelle renter og omkostninger. I tilfælde af købers misligholdelse kan HDC Storkøkken tage det solgte tilbage i overensstemmelse med kreditkøbelovens bestemmelser herom.

 

6. Produktansvar og erstatning
Produktansvar dækker erstatningsansvar på personer eller ting forvoldt af produkter leveret af HDC, samt det hertil hørende tilbehør og ydelser.

HDC Storkøkken fraskriver sig ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset til – tabt fortjeneste, brugsret, driftstab, rentetab eller tab hidrørende fra driftsforstyrrelser.

 

7. Reklamationsret
7.1 Webshoppen
Har du 2 års reklamationsret, hvis varen viser sig at have en fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. Reklamationsfristen begynder at løbe den dag, du får varen leveret.

7.2 Fysisk butik
Reklamationsretten omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af HDC. Reklamationsretten gælder kun, såfremt produktet er forsvarligt opbevaret, og af køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge HDCs specifikationer. HDC er ikke ansvarlig for mangler eller fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering fortaget af køber, ændringer foretaget uden HDCs skriftlige samtykke, eller reparation, service eller vedligeholdelse, som enten er udført på mangelfuld måde eller som er udført hos en virksomhed, der ikke er anvist af HDC.

HDCs reklamationsret dækker ikke pærer, tætningslister, glas, filtre, pakninger og justeringer.

7.3 Leverance til byggerier
Ved leverancer til byggerier, hvor AB 92 finder anvendelse, acceptere HDC den udvidede ansvarsperiode i AB 92 §10, stk. 4, under forudsætning af, der mellem køber og HDC indgås aftale om betalt service, således at HDC servicerer køber i den udvidede ansvarsperiode, og at HDC indkaldes til eftersyn i overensstemmelse med AB 92 §37-39. HDC betinger sig tillige at være dækket af de af bygherren efter AB 92 §8 tegnede forsikringer.

7.4 Reklamationsret på storkøkkenudstyr
HDC Storkøkken yder 1 års reklamationsret på nyt storkøkkenudstyr der er bragt i omsætning af HDC samt 3 måneders reklamationsret på reservedele.

7.5 Mangler
Køber er forpligtiget til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder køber ikke de anførte frister, frafalder køber retten til at reklamere.
Ved levering med fragtmand, skal eventuelle skader ved varerne reklameres til fragtmanden, inden der kvitteres for modtagelsen af varerne. Når køber har kvitteret fragtbrevet overgår ansvaret og risikoen for varen til køber.

7.6 Brugte maskiner
HDC Storkøkken hæfter ikke for mangler og fejl ved brugte varer, der ikke kan overdrages som nye. Disse overtages i den stand, hvori de er og forefindes med mindre andet er aftalt.

 

8. Force majeure
HDC er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af HDCs forpligtelser, såfremt HDC kan godtgøre at dette skyldes en hindring for HDCs kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport – eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.

I så fald er HDC berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre HDC forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

 

9. Særlige betingelser
9.1 Levering
Forsendelse fra HDC Storkøkken sker for købers risiko.
Maskiner/rullende materiel ab dansk lager, Egholmvej 20, 9800 Hjørring.
Vi benytter GLS og Danske Fragtmænd til vores leverancer.
De gebyrer der bliver pålagt HDC vil blive videregivet i det omfang det er relevant.
Vi pålægger ved palle leverancer 15 kr. i palleadministrationsgebyr.

9.2 Fragt for private (køb på webshoppen)
Udbyder af fragt til private:

– GLS
– POSTNORD

9.3 Modtagelse af ordre
Hvis den modtagende ordre ser beskadiget ud, skal fragtmand og HDC gøres opmærksom på dette med det samme. HDC tager dialogen med fragtudbyder om reklamation. Venter modtager for længe med at reklamere over transportskader, bortfalder retten for reklamation.

Køber bør tjekke ordren ved modtagelse for følgende:

– Tryk på evt. pap eller anden indpakning
– Om emballage/indpakning har afsæt af fodspor eller maskinspor
– Huller i emballage
– Hvor vidt om indpakningen ser ud til at have været åbnet.

Hvis en eller flere punkter af ovenstående kan påvises, bør køber eller modtager være særligt opmærksom på dette. Dokumentation af beskadiget forsendelse vil blive opkrævet af HDC.

9.4 Reparation og montering
Køber har overfor HDC ansvaret for, at monteringen kan udføres under forhold, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køber skal sørge for at bekoste nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Med mindre andet er aftalt, skal køber for egen regning og på fagmæssig vis forberede arbejdet, således det forberedende arbejde er afsluttet før HDCs montør kommer til monteringsstedet. Fundamenter og andre underlag skal være klar til at bære den belastning, der er brug for.

Forhold ved montage:

– Der skal være klart opryddet. Al overflødig ventetid betales af kunde.
– Installationer skal være efter aftalt tegning.
– Vi monterer efter aftalt tid, i alle døgnet 24 timer.
– Alle tilpasninger, efter vores udstyr er billigst efter regning.
– Alle forsinkelser af projekt kan HDC storkøkken ikke blive holdt ansvarlige for.
– Min. Dør lysning på 900mm
– Målfaste tegning.
– Montering er ifølge aftalt tegning og mål.
– Min. 7-10 dage varsling med hensyn til forsinkelser i proces.

 

10. Tegninger og beskrivelser
Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af HDC eller andre, der er overgivet til køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver HDCs ejendom. Materialet må ikke uden HDCs forudgående skriftlige samtykke anvendes af køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til HDC.

Prisen på tegninger er normalt 5.000kr.
Så frem tilbuddet accepteres vil de 5000kr bliver krediteret.

 

11. Produktinformation
De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalog materiale er af vejledende karakter, og HDC påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.